תנאי שימוש

השימוש באתר ההיכרויות "דייטבר" כפוף לתנאי השימוש (להלן "התנאים), כפי שיפורטו להלן. תנאים אלה מהווים הסכם מחייב (להלן "ההסכם") בין כל משתמש/ת באתר לבין חברת "דייטבר", בעלת האתר ומפעילתו (להלן החברה).

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בתכנים, בעיצוב או בכל זכות יוצרים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, שנמצא באתר, באשר הוא שייך באופן בלעדי לחברה.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, אך מטעמי נוחות בלבד ההסכם נכתב בלשון זכר.

השימוש באתר זה אסור בהחלט לנשואים!

השימוש באתר פתוח לבוגרים ומבוגרים מגיל 18 ומעלה בלבד ואסור לשימוש ע"י אנשים מתחת לגיל 18.

הסכמת המשתמש לתנאים

ההרשמה לאתר והשימוש בו מותנים בהתחייבות המשתמש למלא אחר כל התנאים הכלולים בהסכם. מסיבה זו אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את כל התנאים, לפני השלמת תהליך הרישום והתחלת השימוש בשרותי האתר.

אם מכל סיבה שהיא אינך מסכים לקבל על עצמך את ההתחייבות לנהוג על פי כל התנאים, אנא, אל תירשם לאתר ואל תשתמש בשירותיו, שכן השלמת תהליך הרישום והשימוש באתר יחשבו כהסכמה חד משמעית מצידך לפעול בהתאם לתנאים, לרבות השינויים שעשויים לחול בהם מעת לעת, כפי שיובאו לידיעתך באמצעות האתר.

אחריות מפעילי האתר

החברה אחראית אך ורק להתחייבויות המפורשות שניתנו על ידה בהסכם זה.

החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים שירות סדיר, רצוף, ללא תקלות, הפרעות והפסקות. בשל העובדה שמתן השירות תלוי גם בגורמים חיצוניים רבים, החברה אינה ערבה לכך שלא תהינה תקלות, הפרעות, עיכובים, או הפסקות בשירות, שהן על פי רוב פתאומיות ובלתי צפויות מראש (להוציא מכלל זה הפסקות מתוכננות מראש - לצרכי תחזוקה שוטפת של האתר), מסיבות אלה לא תחול על החברה כל חובה לפצות את המשתמשים או מי מהם בגין תקלות, הפרעות והפסקות בלתי צפויות במתן השירות, והמשתמש מוותר מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לדרוש או לתבוע פיצוי בגין תקלות אלה, או בשל הפסקות בשירות לשם תחזוקת האתר.

החברה נוקטת באמצעים רבים כדי לאבטח את המידע האישי של המשתמשים באתר, אולם מאחר ומדובר באתר שמקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להגן באופן מוחלט והרמטי על האתר מפני חדירות של "האקרים" וגורמים עויינים. במילים אחרות: החברה, חרף מאמציה ואמצעי האבטחה שבהם היא נוקטת, לא יכולה לערוב לכך שפרטים אישיים של המשתמשים, שלא נועדו לפרסום פומבי באתר, אכן יהיו חסינים בפני חדירות של צדדים שלישיים לאתר, או מכל סיבה אחרת. לאור האמור לעיל, החברה מבהירה בזאת שלא תפצה את המשתמשים על כל נזק אפשרי שעלול להגרם להם, אם ייגרם, עקב סיבה זו.

לחברה לא תהיה שום אחריות כלפי ציבור המשתמשים וכלפי כל משתמש בנפרד, בקשר לאמיתות התכנים שנמסרים לאתר ע"י המשתמשים בו, כמו גם לגבי המטרות והיעדים הגלויים והנסתרים שעומדים מאחורי התכנים, וכן לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים שמופיעים באתר, לרבות טיב התוצאות שיושגו על ידם כתוצאה מן השימוש בשירותי האתר.

החברה גם לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למי ממשתמשי האתר עקב הפרת תנאי הסכם זה ע"י מי ממשתמשי האתר. במקרה מעין זה, יוכל משתמש שנפגע לתבוע אך ורק את מי שהפר את התנאים, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לבוא בטענות, דרישות או תביעות כלפי החברה בשל הפרת התנאים ע"י מי ממשתמשי האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהשמיט תכנים של משתמשים, שלא עולים בקנה אחד עם התנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שפעולות אלה יטילו עליה אחריות מכל סוג שהוא לכל התכנים המתפרסמים באתר ע"י כל משתמש בנפרד, או ע"י כלל המשתמשים.

החברה רשאית להשהות או להפסיק את פעילותו של משתמש באתר בכל מועד שיראה לה, על פי הודעה מוקדמת או ללא הודעה מוקדמת, הכל לפי ראות עיניה, מבלי שיהא עליה לנמק ו/או להסביר למשתמש את הסיבות שהניעו אותה לעשות כן, ומבלי שיהיה עליה לפצותו על כך.

החברה רשאית לשנות, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, או חלקים הימנו, כמו גם להעביר את כל האתר, או חלקים הימנו, לבעלות אחרת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה מעין זה הנהלת החברה תוכל להעביר את כל זכויותיה, או חלק מזכויותיה באתר, לצד ג' מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא לחברה או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו/או צד ג' כלשהו.

החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למידע שמצוי באתרים המקושרים ל"דייטבר" באמצעות קישוריות. במידה ויהיה באתרים אלה מידע לא הולם או פוגע במשתמשי "דייטבר", החברה תפעל לפי שיקול דעתה כדי לתקן או למנוע את הפגיעה.

החברה לא נושאת באחריות מכל סוג שהוא לתוכן המודעות שמתפרסמות או שתתפרסמנה באתר. אין לראות בפרסומים אלה המלצה או עידוד מטעם החברה לרכוש שירותים או מוצרים שמוצעים ע"י המפרסמים. כל עיסקה תהיה, איפוא, בין הצדדים לעיסקה מבלי שלחברה תהיה אחריות מכל סוג שהוא כלפי מי מהצדדים לעיסקה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר מודעות לא ראויות או מודעות שיפגעו במשתמשים או שיעוררו מחלוקות ומחאות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע סטטיסטי, או מידע אחר, בתנאי שמידע זה לא יתיחס למשתמש בודד ולא יזהה את המשתמש באופן אישי או שמי.

חרף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשויות אכיפת החוק בכל מקרה שבו מי מהמשתמשים יעבור על הוראות חוק זה או אחר, ותעמיד לרשות גורמים שלישיים, במידת הצורך, מידע אישי על משתמשים שלא פעלו בהתאם לתנאים, או שפגעו במשתמשים אחרים, או בכל דין.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

ידוע לי שמטרת השימוש באתר היא אך ורק לצרכי היכרויות אישיות שלי, ובשום צורה ואופן לא לצרכי פרסום מסחרי של אירועים, מסיבות, טיולים, מכירות, אתרי אינטרנט אחרים, שירותי הכרויות, סקס, ליווי וכיו"ב.

אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים והתכנים שמסרתי בתהליך הרישום לאתר הם נכונים ומדויקים (תאריך הלידה, המין, הדואר האלקטרוני, מקום המגורים, מצבי המשפחתי ושאר הפרטים), וכי כך גם אנהג במסכת הקשרים שאני מקווה ליצור במסגרת האתר. בכל מקרה, האחריות לתכנים שהוזנו או שיוזנו על ידי לאתר יהיו באחריותי הבלעדית ואני מתחייב בזאת לשאת בכל נזק שיגרם, אם ייגרם, למי ממשתמשי האתר בשל אי דיוק בתכנים אלה. בנוסף לכך אני מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש נגדה, אם תוגש, ובגין כל נזק אחר שיגרם, אם יגרם לחברה בשל אי דיוק בתכנים שאמסור ו/או בשל אי קיום התנאים על ידי.

אני מצהיר בזאת שאינני נשוי, וכי ידוע לי שכל אדם נשוי, שמפרסם ומציג את עצמו באתר באופן שקרי, כרווק / פרוד / גרוש או אלמן, עובר על הוראות סעיפים 415 ו- 441 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וגם על הוראות סעיף 56 לפקודת הנזיקין, ועל כן הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, בנוסף לתביעה אזרחית ולתשלום פיצויים.

אני מסכים לכך שכל משתמש באתר יוכל לצפות בפרטים הגלויים שמצויים בפרופיל האישי שלי, וכי עובדי החברה, במסגרת תפקידם בלבד, יוכלו לעיין בכל מידע שנמסר על ידי לאתר.

אני מתחייב באופן חד משמעי לא להתחזות באתר לאדם אחר - לא בתכנים ולא בתמונות שאפרסם באתר, וכן לא להזין את האתר, ו/או מי ממשתמשיו, בכל מידע שמפר זכות כלשהי של צד שלישי ו/או שפרסומו אסור על-פי כל דין או הסכם (ובכלל זה: לשון הרע, השמצה ו/או דיבה, הטרדה, עוולות, איומים, פגיעה בפרטיות, התנהגות תוקפנית ולא נאותה כלפי משתמשים אחרים באתר, לרבות התנהגות תוקפנית בצ'אט, ולגאריות, חומר שגורם נזק לקטינים, חומר תועבה, לפי משמעותו בחוק העונשין התשל"ז-1977, חומר שיש בו משום הסתה גזענית ולאומית, ו/או פגיעה בערכי תרבות ודת, פרסום משחקים אסורים, הגרלות והימורים, פרסום בדבר מתן שירותי זנות, כהגדרתם בחוק העונשין התשל"ז-1997, או בכל חומר פוגע או אסור אחר, שעלול להפר את פרטיותו של אדם אחר.

אני מתחייב בזאת לא לשלוח לאתר כל חומר שכולל בתוכו וירוס, ו/או דואר זבל (SPAM), תוכנת מחשב וחומרים שעלולים לגרום נזק לאתר, ו/או למשתמשים בו, ושלא אבצע ולא אאפשר לבצע כל עבירה על הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

ברור לי שהתכנים והתמונות הנמסרים על ידי לפרסום באתר חייבים להיות נקיים מכל סטייה מינית, ממסרים פורנוגרפיים ועירום.

מוסכם עלי שהחברה תהיה רשאית וזכאית להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש ומבלי שיהיה עליה לנמק את החלטתה. כל זאת אם תגיע למסקנה שהפרתי תנאי כלשהו מהתנאים. החברה גם תהיה זכאית לתבוע אותי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה, לצד ג', או למי מהמשתמשים בשירותי האתר עקב הפרת הסכם זה על ידי. בכל מקרה לא תהיה לי כל זכות לתבוע את החברה על החלטתה להשעות או להפסיק את השירות הניתן לי ע"י האתר.

אני מודע לסכנות האורבות למשתמשים באתרי ההיכרויות באינטרנט, בכל הנוגע להיכרויות חדשות ולמפגשים עם אנשים שלא הכירו בעבר. אי לכך אני לוקח על עצמי מראש את מלוא האחריות לכל פגיעה, נזק או הפסד מכל סוג שהוא, שעלולים להיגרם לי עקב השימוש בשירותי אתר זה. יתר על כן, כדי להסיר כל ספק, אני מצהיר בזאת שלא תהיינה לי כל טענות, מענות ותביעות כלפי החברה, מנהליה ועובדיה, אם אפגע ו/או יגרמו לי נזקים או הפסדים מכל סוג שהוא עקב השימוש בשירותי האתר.

חרף כל האמור לעיל, אם רשות שיפוטית כל שהיא במדינת ישראל, תחליט שאני זכאי לפיצוי כל שהוא מצד החברה, אני מצהיר בזאת שמוסכם עלי מראש, שאחריות החברה כלפי לא תעלה על הסכום ששולם על ידי לחברה עבור דמי המנוי החודשי האחרון, בתקופת היותי מנוי באתר או מעבר לגובה דמי המנוי של חודש אחד בלבד.

אני מביע בזאת את הסכמתי המלאה לקבל מהחברה דואר אלקטרוני הנוגע לפעילותי באתר, לפעילות של האתר (לרבות הודעות על שיפורים, שינויים ו/או הפסקות יזומות בשירות), וכן הודעות על מבצעים מיוחדים של האתר, ביוזמתו או בשיתוף עם גורמים אחרים - מסחריים ואחרים. ידוע לי שבמבצעים מיוחדים, שיוצעו באתר, בשיתוף עם גורמים אחרים, לא תהא לחברה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מי מהצדדים לעיסקה, וכי כל עיסקה תעשה לפי שיקול דעתי והבנתי, ביני לבין החברה שתספק את המוצר ו/או השירות. למרות האמור לעיל, אני שומר לעצמי את הזכות לבקש בכל עת - ממפעילי האתר - לא לשלוח אלי הודעות על מבצעים מסחריים.

אני מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר, בעליו, מפעיליו והחברה, בקשר לכל תוכן, טיפ, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה או כל חומר אחר שמתפרסם באתר ו/או קשור לפיתוח האתר ולהפעלתו. ברור לי שכל הזכויות הללו שייכות ללא כל סייג לחברה וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת השימושים המוצעים ע"י האתר, חייב לקבל הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהחברה.